INFORMACIJA O REPREZENTATIVNOSTI SAMOSTALNOG SINDIKATA RADNIKA U BHRT-u

INFORMACIJA O REPREZENTATIVNOSTI SAMOSTALNOG SINDIKATA RADNIKA U BHRT-u

INFORMACIJA O REPREZENTATIVNOSTI SAMOSTALNOG SINDIKATA RADNIKA U BHRT-u

Comments Off on INFORMACIJA O REPREZENTATIVNOSTI SAMOSTALNOG SINDIKATA RADNIKA U BHRT-u

Samostalni sindikat radnika u BHRT-u je postao reprezentativni sindikat u BHRT-u, odlukom Vijeća ministara BiH broj 193/16 od 01.08. 2016. godine.

Iz Zakona o radu u institucijama BiH:

– Reprezentativni sindikat označava sindikat registrovan na nivou BiH ili dva i više sindikata koji zajednički nastupaju, čije članstvo čini većina zaposlenika jednog poslodavca u sjedištu poslodavca.

(član 92).

S obzirom da SSR u BHRT-u samostalno nastupa i kao većinski sindikat je i dobio rješenje o reprezentativnosti, iz ove odredbe zakona se jasno vidi da ne mogu postojati dva reprezentativna sindikata kod jednog poslodavca, te je samim tim SSR u BHRT-u jedini reprezentativni sindikat u BHRT-u.

– član 94, stav 1

1. Reprezentativni sindikat zaposlenika, u skladu sa zakonom, ima pravo da:

a) bude konsultovan prije donošenja opšteg akta koji se tiče radnog statusa i plata njegovih članova;

b) prati da li poslodavac postupa u skladu sa ovim zakonom i drugim propisom koji se tiče radnih odnosa;

c) prijavi svaku povredu propisa iz prethodne tačke Upravnom inspektoratu;

d) pomaže i zastupa zaposlenika na njegov zahtjev u slučajevima povrede njegovih prava ili disciplinskog postupka ili postupka za naknadu štete.

– član 95, stav 1

Svaki reprezentativni sindikat ima pravo, u skladu sa zakonom o štrajku i drugim propisima koji su na snazi, pozvati na štrajk i sprovesti ga s ciljem zaštite i ostvarivanja ekonomskih i socijalnih prava i interesa zaposlenika.

Iz Statuta BHRT-a

– Sindikat BHRT-a, sukladno Zakonu i Kolektivnom ugovoru, može podnositi prijedloge i primjedbe glavnome ravnatelju kada je u pitanju ostvarivanje i zaštita prava uposlenika. (Članak 66).

– Glavni ravnatelj BHRT-a dužan je zauzeti stav o podnesenim prijedlozima i primjedbama i o tome obavijestiti Sindikat.

U slučaju da u BHRT-u djeluje više oblika sindikalnog organiziranja koji o istom pitanju podnose različite prijedloge, glavni ravnatelj rukovodit će se zahtjevom većinskog sindikata. (Članak 67).

Iz svega navedenog proizilazi da samo SSR u BHRT-u može ostvarivati zaštitu prava radnika kao reprezentativni i većinski sindikat u BHRT-u, navedena u važećim zakonima i aktima BHRT-a. Ovom informacijom ne osporavamo djelovanje bilo kojeg oblika sindikalnog organizovanja u BHRT-u, ali smatramo da naše članstvo treba biti upoznato sa relevantnim činjenicama.
______________________________

About the author:

SAMOSTALNI SINDIKAT RADNIKA U BHRT-u

Bulevar Meše Selimovića 12.
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
+387 33 408 008
info@bhrt-sindikat.ba

Back to Top